Em nữ sinh vào nhà nghỉ với thầy hiệu trưởng để xin điểm

  • #1
  • #2
  • 25.5K
    67%33
    Em nữ sinh vào nhà nghỉ với thầy hiệu trưởng để xin điểm, thi xong tốt nghiệp biết mình không đủ điểm để đỗ kỳ thi này em nữ sinh đã đến gặp riêng thầy hiệu trưởng để xin điểm, thầy hiệu trưởng nhìn thấy em nữ sinh rất ngon nên đã đồng ý giúp em đỗ kỳ thi này nếu em đồng ý đi nhà nghỉ với thầy, không muốn bố mẹ buồn vì mình nên em nữ sinh mặc dù không muốn nhưng vẫn đồng ý với thầy hiệu trưởng.